پیج اینستاگرام عالم اقتصاد پیش بینی و تحلیل اخبار اقتصادیکانال سروش عالم اقتصاد پیش بینی و تحلیل اخبار اقتصادیکانال تلگرام عالم اقتصاد پیش بینی و تحلیل اخبار اقتصادی
خانه / مسکن / پیش بینی بازار مسکن در بهار ۹۳

پیش بینی بازار مسکن در بهار ۹۳

ایران بها – رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به این‌که بازار مسکن در سال ۹۲ با رکود بی‌نظیری مواجه شد که در ۱۰ سال اخیر اتفاق نیفتاده بود، اظهار کرد: رکود بازار مسکن از اردیبهشت امسال آغاز شد و پیش‌بینی می‌شد همزمان با فصل پائیز بازار دچار تحولاتی شده و تکان بخورد. اما این‌گونه نشد و با توافقات ژنو،‌ رکود بازار مسکن ادامه دار شد.

پیش بینی بازار مسکن در بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار سال ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل بازار مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل قیمت مسکن سال ۹۳ پیش بینی بازار مسکن در بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار سال ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل بازار مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل قیمت مسکن سال ۹۳ پیش بینی بازار مسکن در بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار سال ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل بازار مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل قیمت مسکن سال ۹۳ پیش بینی بازار مسکن در بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار سال ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل بازار مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل قیمت مسکن سال ۹۳ پیش بینی بازار مسکن در بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار سال ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل بازار مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل قیمت مسکن سال ۹۳ پیش بینی بازار مسکن در بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار سال ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل بازار مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل قیمت مسکن سال ۹۳ پیش بینی بازار مسکن در بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار سال ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل بازار مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل قیمت مسکن سال ۹۳ پیش بینی بازار مسکن در بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار سال ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل بازار مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل قیمت مسکن سال ۹۳ پیش بینی بازار مسکن در بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار سال ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل بازار مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل قیمت مسکن سال ۹۳ پیش بینی بازار مسکن در بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار سال ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل بازار مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل قیمت مسکن سال ۹۳ پیش بینی بازار مسکن در بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار سال ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل بازار مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل قیمت مسکن سال ۹۳ پیش بینی بازار مسکن در بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار سال ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل بازار مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل قیمت مسکن سال ۹۳ پیش بینی بازار مسکن در بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار سال ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل بازار مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل قیمت مسکن سال ۹۳ پیش بینی بازار مسکن در بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار سال ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل بازار مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل قیمت مسکن سال ۹۳ پیش بینی بازار مسکن در بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار سال ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل بازار مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل قیمت مسکن سال ۹۳ پیش بینی بازار مسکن در بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار سال ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل بازار مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل قیمت مسکن سال ۹۳ پیش بینی بازار مسکن در بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار سال ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل بازار مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل قیمت مسکن سال ۹۳ پیش بینی بازار مسکن در بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار سال ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل بازار مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل قیمت مسکن سال ۹۳ پیش بینی بازار مسکن در بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار سال ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل بازار مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل قیمت مسکن سال ۹۳ پیش بینی بازار مسکن در بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار سال ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل بازار مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل قیمت مسکن سال ۹۳ پیش بینی بازار مسکن در بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار سال ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل بازار مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل قیمت مسکن سال ۹۳ پیش بینی بازار مسکن در بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار سال ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل بازار مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل قیمت مسکن سال ۹۳ پیش بینی بازار مسکن در بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار سال ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل بازار مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل قیمت مسکن سال ۹۳ پیش بینی بازار مسکن در بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار سال ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل بازار مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل قیمت مسکن سال ۹۳ پیش بینی بازار مسکن در بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار سال ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل بازار مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل قیمت مسکن سال ۹۳ پیش بینی بازار مسکن در بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار سال ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل بازار مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل قیمت مسکن سال ۹۳ پیش بینی بازار مسکن در بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن بهار ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار سال ۹۳, پیش بینی بازار مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل بازار مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن بهار ۹۳, تحلیل قیمت مسکن در بهار ۱۳۹۳, تحلیل قیمت مسکن سال ۹۳

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به مولفه‌های تاثیرگذار در رکود دامنه‌دار بازار مسکن و کاهش قیمت‌ها، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم با افزایش حجم معاملات، بازار مسکن بهار سال ۹۳ از حالت رکود خارج و وارد دوران رونق شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسام عقبایی در نشست خبری افزود: هم‌اکنون ۱۲ هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب در تهران فعالیت می‌کنند، ضمن آن‌که ۲۰۰۰ واحد صنفی فاقد پروانه کسب نیز در پایتخت داریم.

وی تصریح کرد: از مهرماه امسال تا کنون ۹۰۰ واحد صنفی فاقد پروانه با هماهنگی اداره اماکن عمومی در تهران پلمب شده است که ۹۰ درصد تخلفات مربوط به همین واحدهاست.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان این‌که تا نیمه نخست سال آینده نسبت به اعمال قانون این واحدهای فاقد پروانه اقدام خواهد شد، بیان کرد: در حال حاضر حدود ۳۶۰ مشاور املاک در شهر جدید پردیس فعالیت می‌کنند که در ۶ سال اخیر دو تا سه مورد شکایت در خصوص خرید مسکن مهر به اتحادیه ارجاع شده است.

عقبایی در ادامه با اشاره به این‌که خرید و فروش مسکن مهر حق مردم است، گفت:‌وزارت راه و شهرسازی باید سریعا نسبت به واگذاری اسناد مسکن مهر که با شهرداری دچار مشکلاتی شده، اقدام کند تا به این ترتیب از حجم قراردادهای فاقد سند رسمی کاسته شود.

وی همچنین با بیان این‌که با طرح‌های پلیسی نمی‌توان بازار مسکن را کنترل کرد، گفت: این گونه برنامه فقط می‌توان یک مسکن موقت باشد، چراکه پایدار نیست و برای کنترل قیمت‌ها باید عرضه مسکن با تقاضای آن متناسب شود.

او از مخالفتش با طرح تعزیراتی وزارت راه و شهرسازی در دوره نیکزاد خبر داد و گفت:‌این مخالفت را نیز به اطلاع صومعلو معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی رساندم.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به این‌که بازار مسکن در سال ۹۲ با رکود بی‌نظیری مواجه شد که در ۱۰ سال اخیر اتفاق نیفتاده بود، اظهار کرد: رکود بازار مسکن از اردیبهشت امسال آغاز شد و پیش‌بینی می‌شد همزمان با فصل پائیز بازار دچار تحولاتی شده و تکان بخورد. اما این‌گونه نشد و با توافقات ژنو،‌ رکود بازار مسکن ادامه دار شد.

عقبایی خاطرنشان کرد: آمار معاملات مسکن در سامانه موسوم به کد رهگیری در مهرماه امسال ۳۸ هزار و ۷۰۰ فقره بود که این رقم در ماه بعدی یعنی آبان‌ماه به ۳۰ هزار و ۷۰ فقره کاهش یافت.

همچنین ببینید

معاملات مسکن قفل شد! افزایش قیمت رونق را پس زد

نایب رئیس اول اتحادیه املاک کشور از قفل شدن معاملات مسکن به دلیل قیمت‌های نامتعارف …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *